Central Sanskrit University Website English Version  |  संस्कृत संस्करणम्  |  हिन्दी संस्करण
CSU CSU

ACHARYA SECOND YEAR


SUBJECTS OPTION:

The applicants for Acharya may opt for any one of the following subjects:-1.Navya Vyakarana

2. Sahitya

3. Siddhantajyotisha

4. Falit-jyotisha

5. Sarvadarshana

6. Dharmashaastra

7. Jainadarshana

8. Veda
Paper Name of Topic Download Tutorial
धर्मशास्त्रम् कात्यायनस्मृति
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् विषय-परिभाषेन्दुशेखर तृतीयतन्त्र, प्रथम परिभाषा, "प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्"
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् विषय-परिभाषेन्दुशेखर तृतीयतन्त्र, "परिभाषा-52"
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् विषय-परिभाषेन्दुशेखर तृतीयतन्त्र, "परिभाषा- 80, 81"
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् विषय-परिभाषेन्दुशेखर तृतीयतन्त्र, "परिभाषा- 82, 83"
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् प्रश्नपत्र-5, विषय-व्याकरणशास्त्रीयनिबंध
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् "व्युत्पत्तिवादम्"-1
आचार्य-द्वितीयवर्ष, व्याकरणम् "व्युत्पत्तिवादम्"-2
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) चित्रकाव्यविवेचनम् ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) पाठः -02 (ध्वनिभेविवेचनम् )ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि,काव्यविभागविषये आनन्दवर्धनाचार्यस्य अभिमतम् ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) पाठः -02 (ध्वनिभेविवेचनम् )ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि,संस्करसंसृष्ट्याभ्याम् ध्वनेः भेदानां निरूपणम्।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) पाठः -02 (ध्वनिभेविवेचनम् )ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि,ध्वनितत्त्वं प्रतिपादिते सति रीतीनां वृत्तीनाञ्च अप्रयोजनत्वप्रतिपादनम् ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) पाठः -02 (ध्वनिभेविवेचनम् )ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि,अलक्षणीयतावादस्य खण्डनम् ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) पाठः -02 (ध्वनिभेविवेचनम् )ध्वन्यालोकस्य तृतीयोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि,'कविप्रतिभायाः आनन्त्यम्' इति ध्वनिविवेचनस्य प्रयोजनान्तरम् ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य कारिकाः उदाहरणानि ।
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि ..02 (अविवक्षितवाच्यध्वनिना कविवाण्याः नवत्वम् ।)
आचार्य-द्वितीयवर्ष, साहित्यम्,द्वितीयपत्रम् (ध्वन्यालोकः) ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि 03 (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्यध्वनिना कविवाण्याः नवत्वम् ।)
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध, वेदविभाग: द्वितीयपत्रम्
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध, वेदविभाग: द्वितीयपत्रम्
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध, वेदविभाग: तृतीयपत्रम्
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध, वेदविभाग: चतुर्थपत्रम्
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध ,वेदविभाग: चतुर्थपत्रम्
आचार्य-2 वर्ष,चतुर्थसत्रार्द्ध, वेदविभाग: पञ्चमपत्रम्